Zarządzanie dokumentacją programów kształcenia

Wsparcie dla procedur zapewnienia jakości kształcenia

w czym pomaga Sylabus

Korzyści

Wspieramy przygotowanie planów studiów, kart przedmiotów i programów studiów. Nasza pomoc ma charakter merytoryczny, w postaci asysty zespołu systemu Sylabus i systemowy, w postaci automatycznych funkcji aplikacji.

Gwarantujemy zgodność z obowiązującym prawem. W ramach współpracy zobowiązujemy się do dostosowywania systemu do zmian w przepisach bez dodatkowych kosztów.

Porządkujemy i systematyzujemy pracę związaną z dokumentacją programów studiów. Tworzymy standard dla kolejnych cykli dydaktycznych, co pozwala znacząco ograniczyć zaangażowanie pracowników w ich przygotowanie.

Integrujemy system Sylabus z innymi aplikacjami funkcjonującymi w uczelni, zgodnie z regułą jednego punktu wprowadzania danych. Na podstawie umowy partnerskiej z MUCI, możemy dokonać pełnej integracji z systemem USOS.

Uważamy, że kluczowym aspektem wdrożenia jest wypełnienie systemu danymi i szybkie umożliwienie korzystania z jego pełnej funkcjonalności. Dopiero połączenie danych, funkcji i umiejętności użytkowników stanowi o użyteczności i wartości systemu dla uczelni.


zaufali nam

Uczelnie

Kliknij w logotyp, aby przejść do systemu Sylabus w uczelni

404273

sylabusy

24400

aktywnych użytkowników

47970

siatek studiów

9840

programy kształcenia


jaka jest

Struktura systemu

Rdzeń systemu służy do tworzenia i zarządzania planami studiów, kartami opisu przedmiotów oraz programami studiów. Informacje zawarte w tych dokumentach, m.in. godziny i formy zajęć, treści programowe, efekty uczenia się, powiązanie z badaniami realizowanymi w uczelni – stanowią cenne źródło danych. Wykorzystując zaawansowane narzędzia analityczne systemu Sylabus, uczelnia pozyska z nich wiedzę, która pomoże w ciągłym procesie podnoszenia jakości kształcenia.

Dokumentacja
Moduł Dokumentacja, dzięki rozbudowanym opcjom i filtrom, pozwala na sprawne zarządzanie sylabusami. System posiada funkcję automatycznego sprawdzania dokumentów – status poprawności jest na bieżąco dostępny dla administratora.
01. Intuicyjny w użyciu, responsywny formularz wypełniania sylabusa.
02. Opcja tworzenia sylabusów obejmujących więcej niż jeden semestr.
03. Elektroniczne wersje sylabusów dostępne w formie strony www lub dokumentu pdf.
04. Blokowanie edycji poszczególnych sekcji sylabusa.
05. Możliwość wypełnienia sylabusa bez konieczności logowania się do systemu.
Analityka
Spełnianie wymagań Ustawy 2.0 i towarzyszących jej rozporządzeń, zwiększanie szans absolwentów na rynku pracy, a także dostosowywanie umiejętności absolwentów do potrzeb pracodawców, wymagają ciągłej analizy oferty dydaktycznej. Moduł Analityka oferuje szczegółowe raporty i zaawansowane narzędzia, które wspierają uczelnię w tym obszarze.
01. Automatyczne sprawdzanie zgodności planów studiów z wymaganiami Ustawy 2.0, rozporządzeń towarzyszących i wymogami standardów kształcenia.
02. Weryfikacja planów studiów pod kątem spełniania kryteriów ustalonych przez uczelnię.
03. Generowanie zestawień pokrycia efektów uczenia się.
04. Raportowanie procentowego udziału dyscyplin dla poszczególnych kierunków.
05. Sprawdzanie przedmiotów powiązanych z badaniami naukowymi dla kierunków ogólnoakademickich i zajęć o charakterze praktycznym dla kierunków praktycznych.

poznaj nasz

Zespół

System Sylabus funkcjonuje i rozwija się dzięki pracy siedmiu osób, kierowanych przez dr. Piotra Januszewskiego i dr. Konrada Fuksa – wieloletnich pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ich doświadczenie i wiedza stały się fundamentem systemu Sylabus.

jesteście Państwo zainsteresowani?

Zapraszamy do kontaktu

502 665 839

Sylabus.org
ul. Piastowska 71
61-556 Poznań

biuro@sylabus.org