Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pracowników / współpracowników kontrahentów.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Atomscript Sp. z o. o.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w związku z działalnością niezbędną do przygotowywania umów z udziałem Atomscript Sp. z o. o.

Administrator danych osobowych

O zakresie, celach i sposobach przetwarzania danych osobowych decyduje Administrator Danych Osobowych, a mianowicie Atomscript Sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu, ul. K. Libelta 1a/2. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@sylabus.org. Osobą reprezentującą Administratora jest Łukasz Chmarzyński.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowywania, zawierania oraz realizacji umów z udziałem Atomscript Sp. z o. o. Podstawy prawne przetwarzania obejmują:

  • Umowy, w której jesteś Stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • Wykonywania obowiązków prawnych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • Realizacji zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • Prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia umowy oraz przez czas wymagany do udokumentowania czynności. W przypadku konieczności zachowania poufności, okres przechowywania może być przedłużony zgodnie z umową.

Udostępnianie danych

Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym pracownikom Atomscript Sp. z o. o. w celach służbowych. Mogą być udostępniane także współpracownikom i podwykonawcom, obsługującym naszą firmę (kancelarie prawnie, doradcy, audytorzy itp.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, osobom, których dotyczą dane przysługują prawa dostępu, poprawiania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych sytuacjach. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji.

Skarga do organu nadzorczego

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej polityki prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

Atomscript Sp. z o. o.
[Data aktualizacji: 2024-01-15]