jak działa

Sylabus

Sylabus pomaga zarządzać dokumentacją programów kształcenia oraz analizować zawarte w nich dane. Rozbudowane narzędzia analityczne, wskaźniki i raporty wspierają kontrolę jakości, odzwierciedlając poziom realizacji celów stawianych przez uczelnie w tym obszarze.

System jest dostosowany do wymogów nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, które weszło w życie 1 października 2018 r. Zapewnia zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jego automatyczne rozwiązania znacząco ograniczają czas potrzebny do tworzenia nowych i aktualizacji istniejących programów kształcenia.

System Sylabus wspiera w prowadzeniu studiów najwyższej jakości.