Ustawa 2.0 | Obowiązek publikowania programów studiów

Szkoły wyższe muszą udostępnić programy studiów w swoich Biuletynach Informacji Publicznych, w terminie 14 dni od ich przyjęcia. Za niespełnienie tego obowiązku minister może nałożyć na uczelnię nawet 50 000 zł kary pieniężnej. Obowiązek publikowania programów w BIP wynika z art. 358 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kara pieniężna za brak udostępnienia programów jest przewidziana w art. 431 tejże ustawy. Zawartość programu precyzuje § 3 rozporządzenia w sprawie studiów. Wynika z niego, iż w dokumencie określa się:

 1. formę lub formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie;
 2. tytuł zawodowy nadawany absolwentom;
 3. zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów;
 4. łączną liczbę godzin zajęć;
 5. sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia;
 6. łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia;
 7. liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne;
 8. wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk.

W przypadku programu kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny, rozporządzenie wymaga określenia dla każdej z dyscyplin procentowego udziału liczby punktów ECTS w sumie ECTS programu oraz wskazania dyscypliny wiodącej. W programie powinno uwzględnić się także wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier studentów i absolwentów.

Treść programów może być zmieniana, a szczegóły w tym zakresie określa § 7 rozporządzenia. Zmiany wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia powinny zostać opublikowane w BIP co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą.

Jak system Sylabus pomaga w przygotowaniu programów studiów?

System Sylabus posiada moduł dedykowany do obsługi programów studiów. Daje możliwość skonfigurowania struktury dokumentu, zgodnego ze wzorem obowiązującym w uczelni. W ramach tej struktury funkcjonują sekcje, do których dane pobierane są automatycznie z innych części systemu, np.:

 • podstawowe informacje o kierunku z przyporządkowaniem do dyscyplin naukowych i udziałem procentowym;
 • kierunkowe efekty uczenia się lub efekty standardu kształcenia, z odniesieniem do charakterystyk PRK;
 • plan studiów;
 • sylabusy.

Możliwe jest także uwzględnienie sekcji tekstowych, wymagających wprowadzenia opisu przez użytkowników.

Przygotowany program studiów można wygenerować i pobrać jako plik w formacie pdf. Przed wygenerowaniem użytkownik może wskazać, które sekcje programu mają pojawić się w dokumencie. Pozwala to na tworzenie elastycznych zestawień do innych celów (np. plik pdf zawierający wyłącznie informacje podstawowe o kierunku oraz efekty uczenia się).

System umożliwia także publikację programu studiów, w postaci publicznie dostępnego odnośnika do dokumentu. Ten odnośnik może być automatycznie przesyłany do BIP uczelni, gwarantując w ten sposób wypełnienie obowiązku, nakładanego przez przepisy prawa.

Potrzebujesz więcej informacji? Chcesz zobaczyć prezentację systemu Sylabus na swojej uczelni? Zapraszamy do kontaktu.