Ustawa 2.0 | Wymagania nowego Rozporządzenia w sprawie studiów

Rozporządzenie w sprawie studiów, które weszło w życie 1 października 2018 r., precyzuje wymagania dotyczące programów studiów. Korzystając z opcji karty zgodności, w systemie Sylabus można jednym kliknięciem zweryfikować, czy programy studiów spełniają kryteria określone w nowym rozporządzeniu. Poniżej przedstawiamy listę wymagań z rozporządzenia i wskazujemy, które elementy karty zgodności się do nich odnoszą. Prezentowane dane mają charakter demonstracyjny.

Zgodnie z treścią § 3 i § 4 rozporządzenia w programie studiów należy określić:

 1. Formę studiów
 2. Liczbę semestrów
 3. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

 1. Łączną liczbę godzin zajęć
 2. Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej dyscypliny – dla kierunków przyporządkowanych do więcej niż jednej dyscypliny
 3. Liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych
 4. Łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

 1. Liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów
 2. Przedmioty do wyboru, w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS
 3. Udział zajęć związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS - dla programu o profilu ogólnoakademickim
 4. Liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
 5. Udział aktywności wykorzystujących metody i techniki kształcenia na odległość nie większy niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych - w przypadku studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020
 6. Zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin - dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych, stacjonarnych studiów magisterskich
 7. Pokrycie charakterystyk PRK przez efekty kształcenia w zakresie kompetencji inżynierskich

Pozostałe wymagania nowego rozporządzenia, obejmujące efekty uczenia się (w tym efekty w zakresie znajomości języka obcego) i treści programowe zapewniające uzyskanie tych efektów dla zajęć lub grup zajęć, a także sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się, osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia, można przedstawić korzystając z raportów dostępnych w systemie.

Karta zgodności to zaawansowane narzędzie analityczne systemu Sylabus. Pozwala automatycznie weryfikować programy studiów pod kątem spełniania kryteriów wewnętrznych uczelni oraz wymogów ministerialnych. Sprawdzane wskaźniki są w pełni konfigurowalne z poziomu panelu administracyjnego, do którego uczelnia otrzymuje nieograniczony dostęp. Bazowy zestaw kart zgodności z niezbędnymi wskaźnikami konfigurujemy na etapie wdrożenia systemu.

Potrzebujesz więcej informacji? Chcesz zobaczyć prezentację systemu Sylabus na swojej uczelni? Zapraszamy do kontaktu.