Ustawa 2.0 | Wymogi związane z profilem kierunku

Wymagania wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa 2.0 precyzuje, iż ponad połowa punktów ECTS na studiach prowadzonych na profilu ogólnoakademickim powinna być przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową. W ramach studiów prowadzonych na profilu praktycznym ponad połowa punktów ECTS powinna być przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne (art. 64 ustawy).

Jak to wykazać z użyciem systemu Sylabus?

  1. Profil ogólnoakademicki

    Koordynatorzy przedmiotów, w trakcie wypełniania sylabusów, mogą zaznaczyć pole "Przedmiot powiązany z badaniami", a następnie wprowadzić informację o badaniu lub publikacji:

    W każdym momencie możliwe jest utworzenie raportu, który wskazuje przedmioty z zaznaczonym polem dla danego kierunku i sumuje ich punkty ECTS, podając jednocześnie osiągnięty procent. Osoba zarządzająca kierunkiem może zobaczyć także raport podsumowujący wpisy koordynatorów na liście badań oraz publikacji, w celu zweryfikowania, czy zostały uzupełnione prawidłowo i czy uprawnione było oznaczenie przedmiotu jako powiązanego z badaniami.

  2. Profil praktyczny

    Każda aktywność studenta w systemie posiada kilka parametrów. Jednym z nich jest "Zajęcia praktyczne":

    Dzięki temu system jest w stanie automatycznie obliczyć, ile punktów ECTS przypada na zajęcia o charakterze praktycznym i jakie ma to odniesienie do łącznej liczby punktów ECTS niezbędnych do ukończenia studiów na danym kierunku.

Wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie studiów

Rozporządzenie uzupełnia wymogi dotyczące punktów ECTS dla kierunków o profilu ogólnoakademickim. Zajęcia powiązane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową powinny być przyporządkowane do tej samej dyscypliny (lub dyscyplin), do której przyporządkowany jest kierunek studiów. Ponadto, konieczne jest zapewnienie udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (art. 3 rozporządzenia).

W systemie Sylabus zarówno kierunek, jak i sylabus przedmiotu, mają wskazaną dyscyplinę (lub dyscypliny). Dzięki temu łatwo można sprawdzić, czy powiązanie z badaniami dotyczy przedmiotów przyporządkowanych do tej samej dyscypliny, do której przyporządkowany jest kierunek.

Zapewnienie udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności można wykazać, wprowadzając do rodzajów aktywności studenta odpowiednie rodzaje zajęć, które pojawią się w planie studiów.

Potrzebujesz więcej informacji? Chcesz zobaczyć prezentację systemu Sylabus na swojej uczelni? Zapraszamy do kontaktu.